Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy.

Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
• Provozovatelem Netnakup s.r.o., IČ: 04199219, DIČ: CZ04199219, se sídlem Tyršova 271, 438 01 Žatec, Česká republika.
• Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, operační systém, verze prohlížeče, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Provozovatel e-shopu jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:
• Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“).
• Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004.
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
• v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
• za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

Účely a doby zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
• Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sám Účastník poskytnete při registraci nebo při vytvoření objednávky.
• Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud Účastník budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku k objednávce.
• Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.
• Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.

Splnění právní povinnosti:
• Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
• Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:
• Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor.
• Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:
• Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů.
• Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek.
• Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.
• Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje a to v případě, že účet Účastníka již není aktivní a není využíván dle článku II. odstavce písm. a) čísl. 2.

Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Provozovatel nemá údaje o platebních kartách, kterými Účastník platí. Údaji o platebních kartách Účastníka disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem výdejního místa. Je-li monitorováno kamerovým systémem, zpracovává tyto kamerové záznamy Provozovatel. Doba uchování záznamů se stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele.

Přístup k údajům Účastníka třetí stranou

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Provozovatelem a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Provozovatelem.

Provozovatel dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Provozovatel pro účely a způsobem, které Provozovatel stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Provozovatel využívá, patří:
• Česká pošta, s.p. (dopravce)
• PPL CZ s.r.o. (dopravce)
• Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (dopravce)
• General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
• Allegro Retail a.s. (dopravce)
• Heureka Shopping s.r.o. (nástroje pro on-line marketing)
• Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
• Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

Práva Účastníka související se zpracováváním

Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
• požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
• na opravu poskytnutých Osobních údajů;
• na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
• na omezení zpracování Osobních údajů;
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
• Právo na přenos osobních údajů na jiného správce.
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Účastník může svá práva podle odst. písm. a) tohoto článku uplatnit prostřednictvím emailu na adrese info@netnakup.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

Práva podle odst. písm. a) tohoto článku čísla 3. a 4. není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. písm. a), b), c) s výjimkou čl. II, písmene c) čísla 2. kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@netnakup.cz
• vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@netnakup.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti.

Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku V., bodu písmena a) 1) a 6) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku V., odstavec písm. a), má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku odstavec písm. a) přijata.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace